Informacje o usługach płatniczych

Informacje o usługach płatniczych

Poznaj podstawowe informacje o usługach płatniczych w Polsce. Taka wiedza może przydać się zarówno przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym.

Nie mamy precyzyjnej definicji usług płatniczych. W związku z tym mamy wyliczenie ustawowe określonych rodzajów działalności.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych każda instytucja świadcząca usługi płatnicze, może je świadczyć w zakresie, na które uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub wpisu do rejestru usług płatniczych (dostępnego online) jako np. biuro usług płatniczych.

Nie ma potrzeby opisywania szczegółów każdej usługi. Nakreślmy zatem kluczowe informacje, które pozwolą lepiej zrozumieć całe zagadnienie.

Należy jednak pamiętać, że świadczenie usług płatniczych polega na przelewie środków płatniczych tj. gotówki, pieniądza elektronicznego od jednego podmiotu – określmy go jako płatnika – do innego, drugiego podmiotu – określmy go jako odbiorcy.

Zdarzają się sytuacje, że płatnikiem i odbiorcą płatności może być ten sam podmiot.

Ponadto podstawową zasadą jest ustalenie przez ww. ustawę zamkniętej listy podmiotów uprawnionych do świadczenia usług płatniczych.

Definiowanych jako „dostawców usług płatniczych”, wymienionych w art. 4 ust. 2 ustawy.

To pozwala innym podmiotom poza bankami, świadczyć tego typu usługi na rynku wymienionych usług.

Istotne dla nas jest to, że wymienione w ustawie kategorie dostawców różnią się zakresem oraz charakterem świadczonych usług.

Najważniejsze z nich to banki, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego oraz biuro usług płatniczych.

Ustawa określa również prawa i obowiązki stron wynikające z umów o świadczenie usług płatniczych, a także zakres odpowiedzialności dostawców z tytułu wykonywania usług, wprowadzając jednocześnie zasady prowadzenia działalności w tym zakresie.

Jak czytamy na stronach Komisji Nadzoru Finansowego dostawcami usług płatniczych mogą być też m. in. , instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa i Poczta Polska, których działalność nadzorują właściwe organy.

Zwiększenie ochrony klienta usług płatniczych, to cel opisywanych regulacji prawnych.

Priorytetem bezpieczeństwo pieniędzy klientów

Ochrona środków pieniężnych klientów

Istotne są też główne zmiany dotyczące ochrony pieniędzy klientów, i tak w przypadku:

– Instytucji płatniczej. Rozdzielenie działalności krajowej instytucji płatniczej i środków pieniężnych z tytułu świadczenia usług płatniczych od prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej i związanych środków działalności danej instytucji.

– Posiadanie ubezpieczenia lub gwarancji bankowej. Co ma zapewnić wypłatę środków na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji, mogą to być sytuacje problemów finansowych instytucji.

– Biura usług płatniczych. Posiadanie ubezpieczenia albo gwarancji bankowej, zapewniającej wypłatę środków w razie niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji.

– W przypadku ogłoszenia upadłości dostawcy, wyłączenie środków pieniężnych klientów z masy upadłości.

Dostawca usług płatniczych powinien zapewnić klientowi dostęp do informacji o:

– Należnych opłatach. A przy transakcji walutowej, informacji o wysokości kursu, po którym transakcja zostanie wykonana, czasie wykonania transakcji oraz danych niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego.

– Krótkich terminów realizacji płatności.

– Uznania rachunku płatniczego odbiorcy kwotą transakcji z datą waluty, ściśle określoną.

– Każdorazowej możliwości wycofania się z transakcji, co może wiązać się z opłatą za odwołanie zlecenia.

– Określonej odpowiedzialności dostawcy za istniejące nieprawidłowości związane z realizacją transakcji.

– Wniesienia skargi na dostawcę.

Bezpieczeństwo kart płatniczych

Informacje o usługach płatniczych – karty

W przypadku korzystania z kart płatniczych, tzw. instrumentów płatniczych, ważne są również obowiązki klienta w tym zakresie, jak zgłoszenia:

– Utraty, kradzieży, nieuprawnionego użycia.

– Nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji. Brak zgłoszenia w tym zakresie może powodować brak odpowiedzialności dostawcy za ww. transakcję.

Ponadto instytucja płatnicza ma obowiązek udowodnieniu okoliczności, wskazujących na autoryzację transakcji przez klienta w sposób niedbały.

Jak również niezwłocznego zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji przez dostawcę.

Istnieje również odpowiedzialność klienta za nieautoryzowane transakcje do określonej kwoty. Dokonane nie z jego winy transakcje do momentu zgłoszenia zdarzenia.

Istnieje zakaz wysyłania niezamówionego instrumentu płatniczego przez dostawcę.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy instrument ten podlega wymianie, jak również odpowiedzialność dostawcy za ryzyko, związane z wysyłaniem tego instrumentu do klienta.

Sprawdź również, co to jest stopa wzrostu gospodarczego.